Logo kampomaturite.cz

Vyhledávání v obchodě

Knihy, učebnice, testy a další

Přípravné kurzy

Jazyky

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný

Jak u nás nakupovat?

Jak objednávat?

Informace ke knihám a kurzům
vejska@kampomaturite.cz
Mobil: +420 606 411 115
AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o.
Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

TOPlist
Zpět na seznam

Stylistika pro žurnalisty

Stylistika pro žurnalisty Autor: Minářová Eva
Nakladatel: Grada
Vazba: brožovaná
Rozsah: 296 stran
Typ: učebnice
Hodnocení serveru: * * * * *

Publikace Stylistika pro žurnalisty představuje základní studijní materiál vedoucí ke zvládnutí jazykové kultury, stylizace a kompozice žurnalistického textu. Čtenáři poznají podstatu a fungování stylové vrstvy výrazových prostředků v rozmezí přijímaných stylových norem. Knihu ocení také všichni novináři, publicisté a ostatní mediální pracovníci, jimž poskytne komplexní přehled o jejich profesní komunikační sféře, včetně připomenutí nejčastějších formulačních nedostatků. Text je určen zejména vysokoškolským studentům oborů žurnalistického zaměření a příbuzných oborů společenských věd, kteří v ní naleznou poučení o podstatě žurnalistického stylu.

Cena: 349 Kč (běžná cena 375 Kč) Objednat

Z obsahu
Obecné poznatky ze stylistiky češtiny
1. Stylistika jako lingvistická disciplína, její předmět a cíl zkoumání
1.1 Jazyková komunikace z aspektu stylistického
1.2 Vymezení a definice stylistiky
1.3 Stylistika mezi jinými vědními obory a učeními
1.4 Vzájemné vztahy stylistiky a jazykové kultury
2. Stylistická terminologie a její vymezení
2.1 Základní stylistické pojmy
2.2 Styly objektivní a subjektivní, individuální
3. Jazykový kód jako komunikační prostředek
3.1 Český národní jazyk a jeho stratifikace
Verbální komunikace z aspektu teritoriálního a sociálního
3.1.1 Útvary a poloútvary národního jazyka
3.1.2 Vzájemná prestiž strukturních útvarů při jazykové komunikaci
3.1.3 Funkční užití jazykových prostředků češtiny
3.2 Stylové proměny jazykové komunikace a komunikační situace
4. Vliv stylotvorných faktorů na styl textu
4.1 Stylotvorné faktory objektivní
4.1.1 Základní funkce textu a funkce dílčí
4.1.2 Prostředí, situace a ráz komunikace
4.1.3 Adresáti komunikace
4.1.4 Mluvená a psaná forma komunikace
4.1.5 Možnost připravenosti komunikace a vymezený čas
4.1.6 Volba kódu jazykové komunikace
4.1.7 Téma komunikace a jeho prezentace
4.2 Stylotvorné faktory subjektivní
4.3 Komplexní působení stylotvorných faktorů
5. Jazyková stylizace textu
5.1 Stylistická příznakovost a nepříznakovost jako stylistické vlastnosti výrazu
5.2 Prostředky lexikální a jejich stylistická charakteristika
5.3 Stylistické využití synonym, homonym a antonym
5.4 Prostředky gramatické a jejich stylistická charakteristika
5.4.1 Variantní prostředky fonologické, morfologické a slovotvorné
5.4.2 Prostředky syntaktické ze stylistického aspektu
5.5 Příznakovost v návaznosti na gramatické kategorie, na změnu rekce a jiné stylistické jevy
6. Kompozice textu
6.1 Podstata kompoziční výstavby a členění textu
6.2 Slohové postupy
6.3 Souvislosti slohových postupů, žánrů/útvarů a stylů
6.4 Vymezení základních slohových žánrů/útvarů
6.4.1 Slohový postup informační
6.4.2 Slohový postup vyprávěcí
6.4.3 Slohový postup výkladový
6.4.4 Slohový postup popisný
6.4.5 Prolínání několika slohových postupů
7. Stylové rozpětí současné češtiny
7.1 Vývoj teorie o stylové diferenciaci jazyka a přínos české lingvistiky k teorii funkčních stylů
7.2 Současný stav stylové diferenciace a styly primární a sekundární
7.3 Funkční styly a jejich klasifikace
Postavení stylu žurnalistiky mezi ostatními funkčními styly - stručné nastínění stylů
1. Průniky mezi styly a stylové přesahy, míšení žánrů
2. Funkční styly primární a jejich nastínění
2.1 Styl prostěsdělovací neboli běžně dorozumívací, hovorový
2.1.1 Charakteristika stylové sféry prostěsdělovací komunikace
2.1.2 Stylová vrstva jazykových prostředků prostěsdělovací komunikace
2.1.3 Stylové normy prostěsdělovací komunikace
2.1.4 Kompozice prostěsdělovacího textu
2.2 Styl odborný
2.2.1 Charakteristika stylové sféry odborné
2.2.2 Stylová vrstva odborná
2.2.3 Stylové normy odborné komunikace
2.2.4 Kompozice odborného textu
2.3 Styl administrativní
2.3.1 Charakteristika stylové sféry administrativní komunikace
2.3.2 Stylová vrstva administrativní
2.3.3 Stylové normy administrativní komunikace
2.3.4 Kompozice administrativní komunikace
2.4 Styl žurnalistický
2.5 Styl řečnický/rétorický
2.5.1 Charakteristika stylové sféry řečnické komunikace
2.5.2 Stylová vrstva řečnických prostředků
2.5.3 Stylové normy řečnických komunikátů
2.5.4 Žánrová diferenciace a kompozice řečnického projevu
2.6 Styl umělecký
2.6.1 Charakteristika stylové sféry umělecké literatury
2.6.2 Stylová vrstva uměleckého vyjadřování
2.6.3 Stylové normy umělecké literatury
2.6.4 Žánrová diferenciace uměleckých textů a kompozice
3. Styly specifických komunikačních sfér jako styly sekundární a jejich nastínění
3.1 Styl esejistický
3.1.1 Stylová sféra esejisticky
3.1.2 Stylová vrstva esejistických výrazových prostředků
3.1.3 Stylové normy esejistiky
3.1.4 Kompozice esejistických textů
3.2 Styl církevní komunikace
3.2.1 Stylová sféra církevní komunikace
3.2.2 Stylová vrstva a stylové normy
3.2.3 Žánrová diferenciace církevních textů
3.3 Styl reklamy
3.3.1 Stylová sféra reklamní komunikace
3.3.2 Stylová vrstva jazykových prostředků reklamy
3.3.3 Stylový typ reklamního textu a normy
Stylistika žurnalistických textů
1. Funkční vymezení stylové sféry žurnalistické a zpřesnění terminologické
2. Nástin vývoje stylového pojetí žurnalistické komunikace
3. Stylová mnohotvárnost a rozpětí žurnalistiky
3.1 Objektivní funkční styl žurnalistický a jeho diferenciace
3.2 Zpravodajský styl
3.3 Publicistický styl analytický
3.4 Publicistický styl beletristický
3.5 Diferenciace napříč styly - žurnalistika mluvená a psaná
4. Stylová vrstva výrazových prostředků žurnalistických textů, její vlastnosti a tendence
4.1 Automatizace a aktualizace výrazových prostředků, zvláště jazykových, modelovost komunikace
4.2 Hovorovost a knižnost žurnalistické komunikace
4.3 Spisovnost versus nespisovnost v žurnalistické komunikaci
4.4 Přesnost versus přibližnost v komunikaci
5. Typické jazykové prostředky žurnalistické komunikace
5.1 Obrazná vyjádření
5.2 Módní výrazy a výrazy spjaté s dobou komunikace, publicismy
5.3 Frazémy a parémie a jejich modifikace
5.4 Specifické jazykové prostředky syntaktické
5.4.1 Parenteze specificky žurnalistické
5.4.2 Shodný atribut implicitní
5.4.3 Vytčení výpovědi
5.4.4 Nepravé věty vedlejší
5.4.5 Hromadění větných členů - řetězce závislostí
5.4.6 Konstrukce s nepůvodními předložkami
5.5 Formulace s uplatněním intertextovosti
5.6 Kontaktové prostředky
5.7 Expresivita vyjádření
5.8 Metajazyk
5.9 Slova přejatá
6. Kompozice žurnalistických textů a jejich žánry/útvary
6.1 Kompozice textů zpravodajských
6.2 Kompozice textů publicistických, analytických
6.3 Kompozice publicistických textů beletristických
6.4 Žánry mluvené žurnalistiky
7. Titulky v žurnalistice a jiné rámcové složky textu
8. Stylové normy žurnalistické komunikace
9. Závěr
Náčrt vývojových tendencí stylu žurnalistické komunikace
Doporučená literatura
(včetně odkazů z textu)
Užité zkratky
Rejstřík

Nabídku jsme pro Vás připravili ve spolupráci s AMOS - Centrum vzdělávání, kde Vám ochotně poradí na vejska@kampomaturite.cz.
© Vejska.cz   © KamPoMaturite.cz